ترجمو

ترجمه صوتی

ترجمه صوتی با ارسال پادکست یکی دیگر از انواع روش های ترجمه می باشد. محتواهای صوتی هم مانند سایر محتواها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

بیشتر بخوانید

ترجمه فایل صوتی تصویری

ترجمه فایل صوتی و تبدیل آن به متن یکی از زیرشاخه‌های خدمات ترجمه فایل صوتی تصویری به شمار می رود. در ترجمه فایل صوتی، مترجم ابتدا فایل صوتی را گوش می دهد و با تبدیل آن به متن، فرآیند ترجمه را انجام می دهد.

بیشتر بخوانید

پیاده سازی فایل صوتی انگلیسی به زبان فارسی

پیاده سازی فایل صوتی انگلیسی به زبان فارسی بنا بر نیاز شما به شکل‌های مختلفی قابل اجرا است، یعنی در ابتدا متقاضی باید بداند که قرار است این فایل در کجا و به چه منظوری استفاده شود.

بیشتر بخوانید